Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

23.11.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.1 Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Adam Šisernik


V Uradnem listu 69/2016 z dne 11. 11. 2016 je obljavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba velja od 12. 11. 2016. Izrazi in izračuni po spremenjeni uredbi se začnejo uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017. Do vkljunčo obračuna palče za mesec maj se uporabljajo izrazi, ki so veljali pred spremembo iz Uradnega lista 69/2016.

Namen spremembe Uredbe je, da se bodo tudi podatki iz obračuna plač za delo v tujini posredovali v sistem ISPAP. Zato se dodaja pri izrazih in izračunih indikator z vrednostjo 2, ki označuje, da se plača obračunava za delo v tujini. Z tem namenom se tudi dodajajo določeni novi izrazi in vrednosti, ki se nanašajo samo na obračun plače za delo v tujini. S tem namenom se črta del 20. in celoten 21. člen, saj se material ureja z indikatorjem pri vrednostih in izrazih. Prvič bodo v ISPAP te podatke posredovali pri obračunu plače za mesec junij 2017. Do takrat morajo prilagoditi programske rešitve. Že od 11. 11. 2016 pa velja, kar je v skladu z pojasnimom DURS določeno glede obračna prispevkov za socailno varnost glede nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega, ter preglednejša razporeditev besedila 19. člena na več členov.


Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016. V 2. členu Uredbe se spreminjajo spodaj prikazane šifre izrazov v preglednici.

Pomeni izrazov Z120, Z114 in Z151 se spreminjajo zaradi novele Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), Uradni list, RS, št. 92/15. Zakon določa, da se v minimalno plačo ne vštevajo dodatek za nočno delo (C100), dodatek za delo v nedeljo (C110) ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu (C111). Te tri spremenjene šifre izrazov se pričnejo uporabljati pri obračunu plač za januar 2016.

Pomen izraza Z190 se spreminja tako, da se kot podlago za delovno dobo navaja tudi 10. tč. 6. čl. ZJU. Kot je navedlo MJU že v pojasnilu 100-1054/2015/2 z dne 15. 10. 2015, se upošteva omenjena določba in se pravica do dodatka za delovno dobo uveljavlja sorazmerno višini osnovne plače, pri čemer faktor za izračun dodatka ostaja nespremenjen, upoštevaje število let delovne dobe, pri čemer zaključeno leto ni odvisno od števila ur dela.

Za Z270 se pomen izraza spreminja tako, da se v osnovo za obračun prispevkov prišteva tudi H120 – to je osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil.

Spreminja se tudi pomen izraza Z 560 – znesek zvišanja osnovne plače po 59. členu Zakona o službi v Slovenski vojski.

   
Šifra   Izraz   Pomeni izraza   
Z120    bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za tekoči mesec    (1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z120 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1    
Z124    bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za pretekli mesec    (1) Z124 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z124 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1    
Z151    bruto urna postavka za razliko do minimalne plače    Z151 = Z100/Z050 – [osnovna plača + C + D ] / Z050 Pri izračunu se med dodatke – C ne upoštevajo: – dodatek za delo ponoči – C100 – dodatek za delo v nedeljo – C110 – dodatek za delo z dnem, ki je z zakonom določen kot dela prost dan – C111   
Z190    delovna doba    25. čl. ZSPJS 10. tč. 6. čl. ZJU    
Z270    osnova za izračun prispevkov    bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi dohodki iz delovnega razmerja + H120 144. člen ZPIZ-2 10. člen ZSDP-1 135. člen ZUTD 50. člen ZZVZZ    
Z560    znesek zvišanja osnovne plače po 59. členu (ZSSloV)    osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlada RS, drugi stavek drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski   


Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016. V 3. členu Uredbe se spreminjajo spodaj prikazane šifre izrazov v preglednici.

Pri rednem delu (A010) se v stolpcu A1 X« nadomesti z 1«, torej se izplačilo za redno delo upošteva v osnovah za nadomestili Z120 in Z124, kot bi delali polni delovni čas, po novem pa do ne velja več za položajna dodatka C011 in C012, kjer se v A1 1« nadomesti z 0«, ki pomeni, da se upošteva izračunana višina izplačane vrednosti vrste izplačila. Določita pa se tudi vrednosti za A1 in B1 za osnovo za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil H120.

V preglednici vrsta se izplačila C020 spremeni tako, da je natančneje opredeljeno, v skladu s 10. tč. 6. čl. ZJU, število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti.

        
Šifra   Vrsta izplačila   Tip izplačila   Faktor   Način izračuna   Opomba   A1   B1   
A010   redno delo   bruto plača – redno delo   1,00   število normiranih ur x bruto urna postavka za osnovno plačo      1   1   
C011   položajni dodatek za čas, ko javni uslužbenec izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela notranje organizacijske enote (nadomeščanje)   dodatki   od 0,05 do 0,12   bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor x število normiranih ur; 24. čl. ZSPJS      0   1   
C012   položajni dodatek za čas, ko vodja ene notranje organizacijske enote nadomešča vodjo druge notranje organizacijske enote   dodatki   /   bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor x število normiranih ur; 24. čl. ZSPJS   faktor se pridobi tako, da se od faktorja določenega v skladu s 4. členom Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka ugotovljene-ga glede na skupno število javnih uslužbencev obeh notranjih organizacijskih enot, odšteje faktor, na podlagi katerega se določi C010   0   1   
H120   osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil   nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča   /   (1) osnova za obračun prispevkov od nadomestil plač tipa H; (2) najnižja osnova za prispevke (144. in 410. člen ZPIZ-2).   razlika do najnižje osnove pri refundiranih nadomestilih; refundira ZZZS   X   1   
C020    dodatek za delovno dobo    dodatki    0,0033    osnovna plača FJU x faktor x število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti 25. člen ZSPJS 1. člen ZSPJS-R 10. t. 6. člena ZJU 35. člen KPJS    % od osnovne plače za obračun    1    1   

/ – faktor ni določen

A 1 – stolpec upoštevanja vrst izplačil v osnovah za nadomestili Z120 in Z124

2 = upošteva se izračunana vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas

1 = upošteva se vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas

0 = upošteva se izračunana višina izplačane vrednosti vrste izplačila

X = vrednost se ne upošteva

B 1 – stolpec aktivnosti za pošiljanje vrst izplačil v informacijski sistem ISPAP

1 = aktiven, vrsta izplačila se ločeno pošlje v informacijski sistem ISPAP

0 = neaktiven, vrsta izplačila se ne pošlje v informacijski sistem ISPAP

X = vrsta izplačila se ne uporablja več


Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016.

V 5. členu se v preglednici prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja vrstica z vrsto izplačila H120 spremeni tako, da pod prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% doda opomba 10, ki pomeni, da se obračuna, odvede in povrne z refundacijo.

             
H120    osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil    15,50(opombe 5,10)   6,36 (opombe 5,10)   0,14    0,10    8,85 (opombe10)   6,56 (opombe 10)   0,06 (opombe 10,11)   0,10(opombe 10)   0,53(opombe 10)   S(opombe 9)    S1 (opombe 9)   

Novosti sprememb in dopolnitev uredbe – Uradni list 69/2016:

V 2. členu uredbe se spremenijo ali dodajajo naslednji pomeni izrazov:

C1 je nov pokazatelj, ki določa, se se izraz uporabi pri pri obračunu plače za delo v Sloveniji in za obračun plače za delo v tujini. Tako pokazatelj (v uredbi je uporabljen izraz indikator) v stolpcu C1, ki ima vrednost 1 pomeni, da se izraz uporabi v obračunu plače za delo v Sloveniji, vrednost 2 pa, da se izraz uporablja za obračun plače za telo v tujini. Izrazi, ki so potrebni le pri obračnu plače in imajo torej samo oznako 2, pa so v Uredbo dodani na novo. To so Z062, Z063, Z126, Z164, Z372, Z373 in Z606.

Uredba velja od 12.11.2016. Izrazi se začnejo uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017.


Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016, spremenjeni 19. člen se uporablja pri obračunu plač za mesec januar 2016:

Prvi stavek 8. odstavka 19. člena se po novem glasi: Ker pripada javnemu uslužbencu v skladu z zakonom minimalna plača za opravljeno delo v polnem delovnem času, se pri vrstah izplačil tipa C upoštevajo le tisti dodatki, ki se obračunajo in izplačajo za polni delovni čas, pri čemer se upoštevajo tudi spremenljivi dodatki (dodatki pod posebnimi pogoji dela v rednem delovnem času), razen dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik.«

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016.

20. člen, ki ureja sestavo plače za delo v tujini se po novem glasi

(1) Funkcionarju, ki jim miruje funkcija v skladu z zakonom, nacionalnemu predstavniku, namestniku in pomočniku nacionalnega predstavnika v Eurojustu za čas, ko funkcijo opravljajo v tujini, in javnemu uslužbencu, napotenemu na delo v tujino, se izračuna osnova za izračun plače za delo v tujini (Z470) v skladu z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in Uredbo o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, ter notranjim aktom Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

(2) Dodatki za delo v tujini (tip izplačil R), povračila in nadomestila funkcionarjev, ki jim miruje funkcija v skladu z zakonom, nacionalnega predstavnika, namestnika in pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu za čas, ko funkcijo opravljajo v tujini, in javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino (tip izplačil S), so določeni v Uredbi o

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih