Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

12.12.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.1 Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Adam Šisernik

V Uradne listu RS, št. 68/2017 z dne 01.12.2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (487/2009 Ur.l.RS) vsebuje sledeče spremembe:

Prvi člen novele je vezan na določbo Zakona o sodniški službi, po kateri v primeru dveh zaporednih ocen, ki se izdelata vsake tri leta, po katerih sodnik ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, sledi izrek znižanja plače do višine 20% za čas do enega leta. Pri tem se spremeni izraz Bruto plače in nadomestila s šifro Z080 tako, da se v pomen izraza doda (z negativnim predznakom) vrednost s šifro Z609. Ta vrednost je obrazložena: Znesek znižanja plače 34. člen ZZS.

Drugi člen novele spreminja vrstice s šiframi C011, C012, C071, C072, C073, C074, C075, C076, C077, C078, C081, C082 in C083. Pri šifri C011 in C012 gre za položajna dodatka za čas nadomeščanja in pri njunem izračunu se namesto osnovne plače funkcionarja oziroma javnega uslužbenca (FJU) uporablja po novem bruto urna postavka za osnovno plačo FJU. Pri ostalih dodatkih, ki se vsi nanašajo na delo v tujini, pa spremenjeni indikator A1 iz 0 v 1 pomeni, da se upošteva vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas, kar vpliva na izračun zneskov v nadomestilu plače v breme delodajalca (izračun v nadomestilu na podlagi nominalnih ur rednega dela).

Na podlagi zadnjega odstavka drugega člena novele Uredbe o določitvi višine dodatnega plačila policistom, se za šifro D041 za Delovno uspešnost iz naslova posebnega obsega dela odstotek 0,172 % nadomesti z odstotkom 0,430 %.

Tretji člen na podlagi predhodnih sprememb spreminja vrstico v plačilni listi 1, in sicer dodaja novo vrstico za že omenjeni Z609.

Četrti člen novele pa je končna določba, da novela velja od 2.12.2017.

V Uradnem listu 14/2017 z dne 24. 3. 2017 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba velja od 25. 3. 2017.

Za čas, ko sodniki, ki sicer ne delajo v okviru specializiranih oddelkov sodišč, opravljajo v okviru obveznosti delo na ”specializiranih“ zadevah in katerega evidentiranje določa Sodni red, jim pripada plača, kot to določa 40.c člen Zakona o sodiščih, zato se pod izplačilom A080 prikaže razlika v plači sodnikom za zadeve iz pristojnosti specializiranega oddelka.

Za čas, ki je uslužbencem policije odrejen, da ga prebijejo v pripravljenosti za delo na določenem kraju, pa prejmejo izplačilo v višini 50 odstotkov urne postavke osnovne plače, kar se prikaže pod izplačilom C131.

Indikator upoštevanja izplačila v osnovi za nadomestilo – A1 se spremeni pri izplačilih B010 – praznik in A900 - bruto plača – redno delo – izredno izplačilo (za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače) iz »1« na »X«. Na novo pravilno določeni pokazatelji »X« pomeni, da se zneski izplačil za praznik in izredno izplačilo ne upoštevajo v osnovi za nadomestilo in popravlja napako iz zadnje novele.

Pri položajnih dodatkih za nadomeščanje C011 in C012 pa se indikator upoštevanja pri osnovi za izračun nadomestila spremeni iz »1« v »0«, kar pomeni, da se v osnovi za nadomestilo upoštevajo v izračunani višini odvisno od opravljenih ur.

V Uradnem listu 70/2016 z dne 11. 11. 2016 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba velja od 12. 11. 2016. Izrazi in izračuni po spremenjeni uredbi se začnejo uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017. Do vključno obračuna plače za mesec maj se uporabljajo izrazi, ki so veljali pred spremembo iz Uradnega lista 70/2016.

Namen spremembe Uredbe je, da se bodo tudi podatki iz obračuna plač za delo v tujini posredovali v sistem ISPAP. Zato se dodaja pri izrazih in izračunih indikator z vrednostjo 2, ki označuje, da se plača obračunava za delo v tujini. Z tem namenom se tudi dodajajo določeni novi izrazi in vrednosti, ki se nanašajo samo na obračun plače za delo v tujini. S tem namenom se črta del 20. in celoten 21. člen, saj se material ureja z indikatorjem pri vrednostih in izrazih. Prvič bodo v ISPAP te podatke posredovali pri obračunu plače za mesec junij 2017. Do takrat morajo prilagoditi programske rešitve. Že od 11. 11. 2016 pa velja, kar je v skladu z pojasnilom FURS določeno glede obračana prispevkov za socialno varnost glede nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega, ter preglednejša razporeditev besedila 19. člena na več členov.

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016. V 2. členu Uredbe se spreminjajo spodaj prikazane šifre izrazov v preglednici.

Pomeni izrazov Z120, Z114 in Z151 se spreminjajo zaradi novele Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), Uradni list, RS, št. 92/15. Zakon določa, da se v minimalno plačo ne vštevajo dodatek za nočno delo (C100), dodatek za delo v nedeljo (C110) ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu (C111). Te tri spremenjene šifre izrazov se pričnejo uporabljati pri obračunu plač za januar 2016.

Pomen izraza Z190 se spreminja tako, da se kot podlago za delovno dobo navaja tudi 10. tč. 6. čl. ZJU. Kot je navedlo MJU že v pojasnilu 100-1054/2015/2 z dne 15. 10. 2015, se upošteva omenjena določba in se pravica do dodatka za delovno dobo uveljavlja sorazmerno višini osnovne plače, pri čemer faktor za izračun dodatka ostaja nespremenjen, upoštevaje število let delovne dobe, pri čemer zaključeno leto ni odvisno od števila ur dela.

Za Z270 se pomen izraza spreminja tako, da se v osnovo za obračun prispevkov prišteva tudi H120 – to je osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil.

Spreminja se tudi pomen izraza Z 560 – znesek zvišanja osnovne plače po 59. členu Zakona o službi v Slovenski vojski.

   
         
Šifra     Izraz     Pomeni izraza     
Z120      bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za tekoči mesec      (1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z120 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1      
Z124      bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za pretekli mesec      (1) Z124 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z124 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1      
Z151      bruto urna postavka za razliko do minimalne plače      Z151 = Z100/Z050 – [osnovna plača + C + D ] / Z050 Pri izračunu se med dodatke – C ne upoštevajo: – dodatek za delo ponoči – C100 – dodatek za delo v nedeljo – C110 – dodatek za delo z dnem, ki je z zakonom določen kot dela prost dan – C111     
Z190      delovna doba      25. čl. ZSPJS 10. tč. 6. čl. ZJU      
Z270      osnova za izračun prispevkov      bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi dohodki iz delovnega razmerja + H120 144. člen ZPIZ-2 10. člen ZSDP-1 135. člen ZUTD 50. člen ZZVZZ      
Z560      znesek zvišanja osnovne plače po 59. členu (ZSSloV)      osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlada RS, drugi stavek drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski     

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016. V 3. členu Uredbe se spreminjajo spodaj prikazane šifre izrazov v preglednici.

Pri rednem delu (A010) se v stolpcu A1 X« nadomesti z 1«, torej se izplačilo za redno delo upošteva v osnovah za nadomestili Z120 in Z124, kot bi delali polni delovni čas, po novem pa do ne velja več za položajna dodatka C011 in C012, kjer se v A1 1« nadomesti z 0«, ki pomeni, da se upošteva izračunana višina izplačane vrednosti vrste izplačila. Določita pa se tudi vrednosti za A1 in B1 za osnovo za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil H120.

V preglednici vrsta se izplačila C020 spremeni tako, da je natančneje opredeljeno, v skladu s 10. tč. 6. čl. ZJU, število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti.

        
                        
Šifra     Vrsta izplačila     Tip izplačila     Faktor     Način izračuna     Opomba     A1     B1     
A010     redno delo     bruto plača – redno delo     1,00     število normiranih ur x bruto urna postavka za osnovno plačo          1     1     
C011     položajni dodatek za čas, ko javni uslužbenec izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela notranje organizacijske enote (nadomeščanje)     dodatki     od 0,05 do 0,12     bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor x število normiranih ur; 24. čl. ZSPJS          0     1     
C012     položajni dodatek za čas, ko vodja ene notranje organizacijske enote nadomešča vodjo druge notranje organizacijske enote     dodatki     /     bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor x število normiranih ur; 24. čl. ZSPJS     faktor se pridobi tako, da se od faktorja določenega v skladu s 4. členom Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka ugotovljene-ga glede na skupno število javnih uslužbencev obeh notranjih organizacijskih enot, odšteje faktor, na podlagi katerega se določi C010     0     1     
H120     osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil     nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča     /     (1) osnova za obračun prispevkov od nadomestil plač tipa H; (2) najnižja osnova za prispevke (144. in 410. člen ZPIZ-2).     razlika do najnižje osnove pri refundiranih nadomestilih; refundira ZZZS     X     1     
C020      dodatek za delovno dobo      dodatki      0,0033      osnovna plača FJU x faktor x število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti 25. člen ZSPJS 1. člen ZSPJS-R 10. t. 6. člena ZJU 35. člen KPJS      % od osnovne plače za obračun      1      1     

/ – faktor ni določen

A 1 – stolpec upoštevanja vrst izplačil v osnovah za nadomestili Z120 in Z124

2 = upošteva se izračunana vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas

1 = upošteva se vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas

0 = upošteva se izračunana višina izplačane vrednosti vrste izplačila

X = vrednost se ne upošteva

B 1 – stolpec aktivnosti za pošiljanje vrst izplačil v informacijski sistem ISPAP

1 = aktiven, vrsta izplačila se ločeno pošlje v informacijski sistem ISPAP

0 = neaktiven, vrsta izplačila se ne pošlje v informacijski sistem ISPAP

X = vrsta izplačila se ne uporablja več

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016.

V 5. členu se v preglednici prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja vrstica z vrsto izplačila H120 spremeni tako, da pod prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% doda opomba 10, ki pomeni, da se obračuna, odvede in povrne z refundacijo.

             
                                       
H120      osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil      15,50(opombe 5,10)     6,36 (opombe 5,10)     0,14      0,10      8,85 (opombe10)     6,56 (opombe 10)     0,06 (opombe 10,11)     0,10(opombe 10)     0,53(opombe 10)     S(opombe 9)      S1 (opombe 9)     

Novosti sprememb in dopolnitev uredbe – Uradni list 69/2016:

V 2. členu uredbe se spremenijo ali dodajajo naslednji pomeni izrazov:

C1 je nov pokazatelj, ki določa, se izraz uporabi pri obračunu plače za delo v Sloveniji in za obračun plače za delo v tujini. Tako pokazatelj (v uredbi je uporabljen izraz indikator) v stolpcu C1, ki ima vrednost 1 pomeni, da se izraz uporabi v obračunu plače za delo v Sloveniji, vrednost 2 pa, da se izraz uporablja za obračun plače za telo v tujini. Izrazi, ki so potrebni le pri obračnu plače in imajo torej samo oznako 2, pa so v Uredbo dodani na novo. To so Z062, Z063, Z126, Z164, Z372, Z373 in Z606.

Uredba velja od 12.11.2016. Izrazi se začnejo uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017.

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016, spremenjeni 19.

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih