Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

21.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.1 Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Adam Šisernik, Vanja Mavri

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/19 dne 16. 1. 2019, ki je začela veljati 17. 8. 2019

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019, ki je začela veljati 17. 8. 2019, se v členih, ki se nanašajo na dodatke za delo v nedeljo, dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan znaša ter nočno delo začne uporabljati od 1. 9. 2019.

Z navedeno uredbo se spreminja in dopolnjuje 3. člen Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in sicer tabela Vrste izplačil. Sprememba je posledica Aneksa številka 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, ki je bil objavljen v Uradnem listu 80/2018 z dne 7. 12. 2018, in katerega določbe, ki se nanašajo na omenjene dodatke, se začnejo uporabljati s 1. 9. 2019. Posledično se v tabeli spreminjajo zapisi v vrsticah C100, C110 in C111 in sicer so po novem faktorji 0,4, 0,9 in 1,2. Dopolnjuje se še opomba glede dodatkov pod šiframi C330, C340, C350, C360, C370 in C380, ki se nanašajo na tožilce in sodnike, in sicer položajne dodatke v primerih nadomeščanj.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/19 dne 30. 1. 2019, ki je začela veljati 31. 1. 2019

Spremembe in dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 6/19 dne 30. 1. 2019 in so začele veljati 31. 1. 2019, so posledica spremembe nekaterih vrst izplačil, skladno z določbami Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Aneks št. 12 h KPJS, glejte 2429/2008 Ur.l.RS) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Aneks h KPND, glejte 682/1991 Ur.l.RS), objavljena v Uradnem listu RS, št. 80/18 dne 7. 12. 2018.

Z navedeno uredbo se spreminja in dopolnjuje 3. člen Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Spremembe in dopolnitve so naslednje:

1.

Na podlagi 3. člena Aneksa št. 12 h KPJS, s katerim je bil spremenjen 38. člen KPJS (dodatek za manj ugodne delovne pogoje), sta za šifro C062 določeni dve novi šifri dodatka za manj ugodne delovne pogoje, in sicer:

- šifra C063 za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov in

- šifra C064 za sodelovanje pri diagnostičnih rentgenskih postopkih.

C063  dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov  dodatki  1,04 EUR  faktor X število ur (za vsako začeto uro dela) 29. člen ZSPJS in 31. člena ZSPJS, druga alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  /  0  1  1  
C064  dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih  dodatki  1,04 EUR  faktor X število ur (za vsako začeto uro dela) 29. člen ZSPJS in 31. člena ZSPJS, tretja alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  /  0  1  1  

2.

Na podlagi 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/18) so dodane nove šifre za izplačilo jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe v javnem sektorju, in sicer:

- za šifro J048 je dodana šifra J049

J049  jubilejna nagrada 40 let  drugi dohodki iz delovnega razmerja  /  kolektivne pogodbe dejavnosti  v znesku  X  1  1  

- za šifro J053 so dodane šifre J054, J055, J056

J054  jubilejna nagrada 40 let – obdavčena  drugi dohodki iz delovnega razmerja  /  kolektivne pogodbe dejavnosti  v znesku  X  1  1  
J055  jubilejna nagrada 40 let – za člane sindikata  drugi dohodki iz delovnega razmerja  /  kolektivne pogodbe dejavnosti  v znesku 120% od zneska, določenega v kolektivnih pogodbah  X  1  1  
J056  jubilejna nagrada 40 let – obdavčena za člane sindikata  drugi dohodki iz delovnega razmerja  /  kolektivne pogodbe dejavnosti  v znesku 120% od zneska, določenega v kolektivnih pogodbah  X  1  1  

3.

V skladu s 3. členom Aneksa št. 12 h KPJS, ki se nanaša na 38. člen KPJS, se je pri šifrah C061 in C062 v stolpcu »Vrsta izplačila« dopolnil opis vrste izplačila, in se besedilo po novem glasi:

- pri šifri C061 – »dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego«,

- pri šifri C062 – »dodatki za manj ugodne delovne razmere – za delo s kontaminiranimi odpadki«.

4.

Na podlagi 5. člena Aneksa št. 12 h KPJS, ki se nanaša na 41. člen KPJS, se je v vrstici s šifro C090 – dodatek za delo v deljenem delovnem času v stolpcu »Faktor/vrednost« številka »0,13« nadomestila s številko »0,15«, v stolpcu »Način izračuna« pa se je spremenila številka člena KPJS, in sicer iz 40. člena na 41. člen.

5.

Aneks št. 12 h KPJS je v 11. točki 39. člena KPJS črtal pogoj za pridobitev dodatka za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo, zato se je pri šifri C225 črtal v stolpcu »Opomba« pogoj za pridobitev tega dodatka.

Spremembe se uporabljajo od 31. 1. 2019. Več o dodatkih v člankih:

Dodatek za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik

Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času

Dodatek za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije

V Uradne listu RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (487/2009 Ur.l.RS) vsebuje sledeče spremembe:

Prvi člen novele je vezan na določbo Zakona o sodniški službi, po kateri v primeru dveh zaporednih ocen, ki se izdelata vsake tri leta, po katerih sodnik ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, sledi izrek znižanja plače do višine 20% za čas do enega leta. Pri tem se spremeni izraz Bruto plače in nadomestila s šifro Z080 tako, da se v pomen izraza doda (z negativnim predznakom) vrednost s šifro Z609. Ta vrednost je obrazložena: Znesek znižanja plače 34. člen ZZS.

Drugi člen novele spreminja vrstice s šiframi C011, C012, C071, C072, C073, C074, C075, C076, C077, C078, C081, C082 in C083. Pri šifri C011 in C012 gre za položajna dodatka za čas nadomeščanja in pri njunem izračunu se namesto osnovne plače funkcionarja oziroma javnega uslužbenca (FJU) uporablja po novem bruto urna postavka za osnovno plačo FJU. Pri ostalih dodatkih, ki se vsi nanašajo na delo v tujini, pa spremenjeni indikator A1 iz 0 v 1 pomeni, da se upošteva vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas, kar vpliva na izračun zneskov v nadomestilu plače v breme delodajalca (izračun v nadomestilu na podlagi nominalnih ur rednega dela).

Na podlagi zadnjega odstavka drugega člena novele Uredbe o določitvi višine dodatnega plačila policistom, se za šifro D041 za Delovno uspešnost iz naslova posebnega obsega dela odstotek 0,172 % nadomesti z odstotkom 0,430 %.

Tretji člen na podlagi predhodnih sprememb spreminja vrstico v plačilni listi 1, in sicer dodaja novo vrstico za že omenjeni Z609.

Četrti člen novele pa je končna določba, da novela velja od 2.12.2017.

V Uradnem listu 14/2017 z dne 24. 3. 2017 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba velja od 25. 3. 2017.

Za čas, ko sodniki, ki sicer ne delajo v okviru specializiranih oddelkov sodišč, opravljajo v okviru obveznosti delo na ”specializiranih“ zadevah in katerega evidentiranje določa Sodni red, jim pripada plača, kot to določa 40.c člen Zakona o sodiščih, zato se pod izplačilom A080 prikaže razlika v plači sodnikom za zadeve iz pristojnosti specializiranega oddelka.

Za čas, ki je uslužbencem policije odrejen, da ga prebijejo v pripravljenosti za delo na določenem kraju, pa prejmejo izplačilo v višini 50 odstotkov urne postavke osnovne plače, kar se prikaže pod izplačilom C131.

Indikator upoštevanja izplačila v osnovi za nadomestilo – A1 se spremeni pri izplačilih B010 – praznik in A900 - bruto plača – redno delo – izredno izplačilo (za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače) iz »1« na »X«. Na novo pravilno določeni pokazatelji »X« pomeni, da se zneski izplačil za praznik in izredno izplačilo ne upoštevajo v osnovi za nadomestilo in popravlja napako iz zadnje novele.

Pri položajnih dodatkih za nadomeščanje C011 in C012 pa se indikator upoštevanja pri osnovi za izračun nadomestila spremeni iz »1« v »0«, kar pomeni, da se v osnovi za nadomestilo upoštevajo v izračunani višini odvisno od opravljenih ur.

V Uradnem listu 70/2016 z dne 11. 11. 2016 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba velja od 12. 11. 2016. Izrazi in izračuni po spremenjeni uredbi se začnejo uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017. Do vključno obračuna plače za mesec maj se uporabljajo izrazi, ki so veljali pred spremembo iz Uradnega lista 70/2016.

Namen spremembe Uredbe je, da se bodo tudi podatki iz obračuna plač za delo v tujini posredovali v sistem ISPAP. Zato se dodaja pri izrazih in izračunih indikator z vrednostjo 2, ki označuje, da se plača obračunava za delo v tujini. Z tem namenom se tudi dodajajo določeni novi izrazi in vrednosti, ki se nanašajo samo na obračun plače za delo v tujini. S tem namenom se črta del 20. in celoten 21. člen, saj se material ureja z indikatorjem pri vrednostih in izrazih. Prvič bodo v ISPAP te podatke posredovali pri obračunu plače za mesec junij 2017. Do takrat morajo prilagoditi programske rešitve. Že od 11. 11. 2016 pa velja, kar je v skladu z pojasnilom FURS določeno glede obračana prispevkov za socialno varnost glede nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega, ter preglednejša razporeditev besedila 19. člena na več členov.

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016. V 2. členu Uredbe se spreminjajo spodaj prikazane šifre izrazov v preglednici.

Pomeni izrazov Z120, Z114 in Z151 se spreminjajo zaradi novele Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), Uradni list, RS, št. 92/15. Zakon določa, da se v minimalno plačo ne vštevajo dodatek za nočno delo (C100), dodatek za delo v nedeljo (C110) ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu (C111). Te tri spremenjene šifre izrazov se pričnejo uporabljati pri obračunu plač za januar 2016.

Pomen izraza Z190 se spreminja tako, da se kot podlago za delovno dobo navaja tudi 10. tč. 6. čl. ZJU. Kot je navedlo MJU že v pojasnilu 100-1054/2015/2 z dne 15. 10. 2015, se upošteva omenjena določba in se pravica do dodatka za delovno dobo uveljavlja sorazmerno višini osnovne plače, pri čemer faktor za izračun dodatka ostaja nespremenjen, upoštevaje število let delovne dobe, pri čemer zaključeno leto ni odvisno od števila ur dela.

Za Z270 se pomen izraza spreminja tako, da se v osnovo za obračun prispevkov prišteva tudi H120 – to je osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil.

Spreminja se tudi pomen izraza Z 560 – znesek zvišanja osnovne plače po 59. členu Zakona o službi v Slovenski vojski.

   
         
Šifra     Izraz     Pomeni izraza     
Z120      bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za tekoči mesec      (1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z120 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1      
Z124      bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za pretekli mesec      (1) Z124 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z124 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1      
Z151      bruto urna postavka za razliko do minimalne plače      Z151 = Z100/Z050 – [osnovna plača + C + D ] / Z050 Pri izračunu se med dodatke – C ne upoštevajo: – dodatek za delo ponoči – C100 – dodatek za delo v nedeljo – C110 – dodatek za delo z dnem, ki je z zakonom določen kot dela prost dan – C111     
Z190      delovna doba      25. čl. ZSPJS 10. tč. 6. čl. ZJU      
Z270      osnova za izračun prispevkov      bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi dohodki iz delovnega razmerja + H120 144. člen ZPIZ-2 10. člen ZSDP-1 135. člen ZUTD 50. člen ZZVZZ      
Z560      znesek zvišanja osnovne plače po 59. členu (ZSSloV)      osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlada RS, drugi stavek drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski     

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016. V 3. členu Uredbe se spreminjajo spodaj prikazane šifre izrazov v preglednici.

Pri rednem delu (A010) se v stolpcu A1 X« nadomesti z 1«, torej se izplačilo za redno delo upošteva v osnovah za nadomestili Z120 in Z124, kot bi delali polni delovni čas, po novem pa do ne velja več za položajna dodatka C011 in

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih