Danes je 5.3.2024

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pravila šolskega sklada (vzorec)

5.5.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

2.44 Pravila šolskega sklada (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v wordu.

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21, v nadaljevanju: ZOFVI) je Upravni odbor šolskega sklada [vstaviti naziv izobraževalne ustanove] na seji dne [vstaviti datum] sprejel naslednja

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

[vstaviti naziv zavoda oziroma ustrezno zapisati, če gre za vrtčevski sklad]

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravila urejajo organizacijo in poslovanje šolskega sklada [vstaviti naziv zavoda] (v nadaljevanju: sklad), ki ga je dne [vstaviti datum] ustanovila Osnovna šola [vstaviti naziv zavoda oziroma ustrezen naziv, če gre za vrtčevski sklad].

2. člen

S temi pravili se določi:

  • - ime in sedež sklada,
  • - namen sklada,
  • - organi in organizacija sklada,
  • - dejavnost sklada

II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST

3. člen

Ime sklada je: ŠOLSKI SKLAD [vstaviti naziv zavoda]

Sedež sklada je: [vstaviti naziv zavoda], [vstaviti naslov zavoda], [vstaviti kraj in poštno številko zavoda]

Številka računa: [vstaviti številko računa zavoda] – s pripisom za šolski sklad [vstaviti naziv zavoda]

4. člen

Šola zagotavlja materialne in tehnične pogoje za delovanje sklada in njegovega Upravnega odbora.

Administrativno – tehnična ter računovodska opravila za sklad opravlja šola.

Ravnatelj/ica je v skladu s sklepi Upravnega odbora pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle ter potrjuje dopise, ki jih sklad izda zunanjim organizacijam.

Sklad uporablja pečat [vstaviti naziv zavoda].

Vse