Danes je 15.7.2024

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pravilnik o delovnem času v osnovni šoli

11.1.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 20 minut

2.5 Pravilnik o delovnem času v osnovni šoli

Strokovna delavka

Odpri vzorec v wordu.

Pravilnik o delovnem času v osnovni šoli

Akt delodajalca, ki ureja poslovni čas, uradne ure in delovni čas, ne sodi med obvezne splošne akte delodajalca. Če pa se delodajalec odloči, da bo tak akt sprejel oziroma izdal, ga sprejme oziroma izda po postopku, ki ga določa 10. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1 in 114/23).

______________________________

Vzorec

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1 in 114/23), 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 47/15, 46/16, 49/16 popr., 25/17ZVaj, 123/21, 172/21207/21105/22 – ZZNŠPP, 141/22158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in 44. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94 in vse spremembe in dopolnitve) je ravnatelj/ica _______________ (ime in priimek) Osnovne šole _______________ (navesti ime osnovne šole) sprejel/a*opomba 1

*opomba 1: Predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, mora delodajalec na podlagi 10. člena ZDR-1 pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu.

P R A V I L N I K

o delovnem času v Osnovni šoli _______________

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se ureja:

– delovni čas,

– poslovni čas,

– uradne ure,

– evidentiranje prisotnost na delu in odsotnost z dela,

– vodenje evidence o izrabi delovnega časa in

– druga vprašanja v zvezi z delovnim časom v Osnovni šoli _______________.

2. člen

(uporaba izrazov v pravilniku)

V pravilniku uporabljena izraza javni uslužbenec in ravnatelj, zapisana v moški spolni slovnični obliki, se uporabljata nevtralno za moške in ženske.

II. DELOVNI ČAS

3. člen

(delovni čas)

Delovni čas je efektivni delovni čas, čas dnevnega odmora med delom in čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. *opomba 2

*opomba 2: Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem zaposleni dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.

Na podlagi 44. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPVIZ) ravnatelj pred začetkom šolskega leta na podlagi predloga letnega delovnega načrta zavoda določi letni razpored delovnega časa za vse zaposlene in o tem pisno obvesti njih in sindikat, na v zavodu običajen način.

4. člen

(polni delovni čas)

Polni delovni čas je 40 ur na teden.*opomba 3

*opomba 3: V skladu s 44. členom KPVIZ znaša polni delovni čas 40 ur tedensko.

V polni delovni čas se šteje tudi čas, ko delavec sodeluje v organih upravljanja zavoda kot predstavnik zaposlenih oziroma v strokovnih organih zavoda.

5. člen*opomba 4

(razporeditev polnega delovnega časa)

Začetek delovnega časa je med _______________ in _______________ uro, konec delovnega časa pa med _______________ in _______________uro.

ALI

Začetek delovnega časa je ob _______________ uri, konec delovnega časa pa ob _______________ uri.

ALI…

*opomba 4: Začetek in konec delovnega časa sta lahko premakljiva, lahko sta ob določeni uri, lahko je premakljiv samo začetek ali samo konec ali začetek in konec, razporeditev delovnega časa je v različnih dnevih v tednu lahko različna, razporeditev delovnega časa, ki jo določa ta člen lahko velja za vse zaposlene in če ne, je treba navesti za katere zaposlene ne velja.

Razporeditev delovnega časa je pri delodajalcih lahko različna, zato je zapis tega člena odvisen od dejanske razporeditve delovnega časa pri delodajalcu.

6. člen

(obvezna prisotnost na delu)

Čas obvezne prisotnosti na delu je od ponedeljka do petka od