Danes je 27.9.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v srednji šoli (vzorec)

30.5.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

2.6 Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v srednji šoli (vzorec)

Strokovna sodelavka

Odprite vzorec v wordu.

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), 19. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 52/94 in vse spremembe ter dopolnitve) in 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) je ravnatelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda _______________, po predhodnem mnenju sindikata, dne _______________ sprejel naslednji

P R A V I L N I K

o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v vzgojno-izobraževalnem zavodu

_______________

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu _______________ (v nadaljnjem besedilu: zavod) ureja:

- poslovni čas,

- uradne ure,

- delovni čas,

- prisotnost na delu in odsotnost z dela.

2. člen

(uporaba izrazov v pravilniku)

V pravilniku uporabljeni izrazi delavec, direktor, ravnatelj, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljajo nevtralno za moške in ženske.

3. člen

(uporaba drugih predpisov in aktov)

Vprašanja v zvezi s poslovnim časom, uradnimi urami, delovnim časom in prisotnostjo na delu ter odsotnostjo z dela, ki niso urejena s tem pravilnikom, ureja zakon, drug predpis oziroma akt delodajalca.

II. POSLOVNI ČAS

4. člen

(poslovni čas zavoda)

Poslovni čas zavoda je:

- od ponedeljka do petka od _______________ do _______________ ure,

- ob ponedeljkih, sredah in petkih od _______________ do _______________, ob torkih in četrtkih pa od _______________ do _______________,

- _______________,

- _______________,

- _______________...

III. URADNE URE

5. člen

(uradne ure)

Zavod ima uradne ure _______________.

Uradne ure so objavljene _______________ (oglasna deska zavoda, spletna stran zavoda …).

IV. DELOVNI ČAS

6. člen

(polni delovni čas)

Polni delovni čas je 40 ur na teden.

7. člen

(obvezna prisotnost na delu)

Čas obvezne prisotnosti na delu je od ponedeljka do petka od _______________ do _______________ (navesti ali velja za vse delavce ali ne in če ne, za katere ne velja in kako je z njihovo obvezno