Danes je 27.9.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v vrtcu (vzorec)

30.5.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

2.4 Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v vrtcu (vzorec)

Strokovna sodelavka

Odprite vzorec v wordu.

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), 19. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 52/94 in vse spremembe ter dopolnitve) in 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) je ravnatelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda _______________, po predhodnem mnenju sindikata, dne _______________ sprejel naslednji

P R A V I L N I K

o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v vzgojno-izobraževalnem zavodu

_______________

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu _______________ (v nadaljnjem besedilu: zavod) ureja:

- poslovni čas,

- uradne ure,

- delovni čas,

- prisotnost na delu in odsotnost z dela.

2. člen

(uporaba izrazov v pravilniku)

V pravilniku uporabljena izraza delavec in ravnatelj, zapisana v moški spolni slovnični obliki, se uporabljata nevtralno za moške in ženske.

3. člen

(uporaba drugih predpisov in aktov)

Vprašanja v zvezi s poslovnim časom, uradnimi urami, delovnim časom in prisotnostjo na delu ter odsotnostjo z dela, ki niso urejena s tem pravilnikom, ureja zakon, drug predpis oziroma akt delodajalca.

II. POSLOVNI ČAS

4. člen

(poslovni čas zavoda) * Opomba 1

Poslovni čas zavoda je:

- od ponedeljka do petka od _______________ do _______________ ure,

- ob ponedeljkih, sredah in petkih od _______________ do _______________, ob torkih in četrtkih pa od _______________ do _______________,

- _______________,

- _______________,

- _______________...

III. URADNE URE

5. člen

(uradne ure)

Zavod ima uradne ure _______________.

Uradne ure so objavljene _______________ (oglasna deska zavoda, spletna stran zavoda …).

IV. DELOVNI ČAS

6. člen

(polni