Danes je 15.7.2024

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Priprava programa dela in finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika za leto 2024

3.1.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 35 minut

6.1 Priprava programa dela in finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika za leto 2024

Mojca Ločniškar

1. Uvod

Prispevek je namenjen vsem tistim javnim uslužbencem, ki so vpeti v pripravo programa dela in finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika in obravnava predpise, ki določajo pripravo in sestavo finančnih načrtov in programov dela posrednih proračunskih uporabnikov, praktične napotke in posebnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi finančnega načrta in programa dela za leto 2024.

V skladu z določili Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 76/23 in 76/2023; v nadaljevanju: ZJF), je finančni načrt akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto. Finančni načrt posrednega uporabnika proračuna (javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina) mora biti usklajen z njegovim programom dela, ki mora biti pripravljen na način, kot je to predpisano za obrazložitev finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Program dela (ali poslovni načrt) je temeljni dokument, v katerem so načrtovane aktivnosti in cilji delovanja posrednega proračunskega uporabnika (v nadaljevanju: PPU) v obdobju enega koledarskega leta. Finančni načrt je denarno izražen program dela PPU. Pove nam, koliko denarnih sredstev bo PPU potreboval za dosego zastavljenih ciljev oziroma izvedbo načrtovanih nalog. Finančni načrt in program sprejme pristojni organ (svet, organ upravljanja ipd.) po postopku, določenem v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi PPU. 71. člen ZJF določa, da je usklajevanje programov dela in finančnih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter financiranje dejavnosti teh pravnih oseb po potrjenih programih dela eden izmed mehanizmov zagotavljanja javnih služb in dejavnosti v javnem interesu ter nadzora nad poslovanjem PPU.

2. Predpisi s področja načrtovanja

2.1 Postopek priprave programa dela in finančnega načrta

2.1.1 Določila Zakona o javnih financah

26. člen ZJF in 27. člen ZJF obravnavata pripravo in posredovanje finančnega načrta PPU države in občine. PPU države pripravijo predloge finančnih načrtov ob pripravi državnega proračuna na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun, PPU občinskega proračuna pa na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun.

Pristojna ministrstva naj bi na način in v roku, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, zahtevala od PPU, da jim pošljejo podatke, ki so potrebni za pripravo finančnih načrtov ministrstev. Ministrstva pri pripravi svojih finančnih načrtov uporabijo tudi podatke, ki se nanašajo na delovanje PPU iz obstoječih baz podatkov. Napovedi gibanj obsega dejavnosti javne službe v prihodnjih letih se praviloma ocenjujejo na agregatni ravni in niso seštevek posameznih napovedi PPU. Četrti odstavek 26. člena ZJF določa, da če se PPU v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njegov finančni načrt sprejme v 60 dneh po sprejetju državnega proračuna, 27. člen ZJF pa določa, da če se pravna oseba v pretežnem delu financira iz občinskih proračunskih sredstev, se njen finančni načrt sprejme v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.

Določbe ZJF je potrebno uporabljati skupaj z določbami Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS št. 123/2023; v nadaljevanju ZIPRS2425), ki roke za pripravo finančnih načrtov in programov dela PPU veže na prejem izhodišč za načrtovanje.

2.1.2 Določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025

V skladu z določili 58. člen ZIPRS2425 morajo PPU pripraviti programe dela in finančne načrte za leto 2024 ter jih posredovati v soglasje organu, ki jim je posredoval izhodišča za načrtovanje, v 45 dneh po prejemu izhodišč za pripravo finančnih načrtov.

Tudi pri tokratni pripravi finančnih načrtov moramo biti pozorni na sedmo poglavje »7. Razpolaganje s sredstvi za plače in priprava finančnih načrtov«, ki vsebuje člene od 57 do 62.

57. člen ZIPRS2425 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte.

Pripravo finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ureja 58.člen ZIPRS2425, ki določa:

- rok za pripravo programa dela in finančnega načrta, katerega sestavni del je kadrovski načrt, je 45 dni od prejema izhodišč za načrtovanje;

- neposredni uporabnik proračuna države, tistim posrednim uporabnikom proračuna občin s področja izobraževanja, ki se pretežno financirajo iz proračuna države, izda le soglasje k sistemizaciji delovnih mest v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za izvajanje programa osnovnih in glasbenih šol. Slednje pomeni, da pristojnim organom občine za omenjene posredne uporabnike občinskih proračunov ni potrebno usklajevati izhodišč za načrtovanje s pristojnim neposrednim proračunskim uporabnikom in ministrstvom za finance;

- šesti, sedmi in osmi odstavek 58.člena ZIPRS2425 določajo roke za pripravo finančnih načrtov in programov dela PPU:

* šesti odstavek 58.člen ZIPRS2425 določa, da morajo posredni uporabniki državnega proračuna, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje pristojnemu ministrstvu najkasneje v 45 dneh po prejemu izhodišč za načrtovanje;

* sedmi odstavek 58. člena ZIPRS2425 določa, da morajo posredni uporabniki, ki se financirajo iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje pristojnemu ministrstvu, če je ustanovitelj posrednega uporabnika država, oziroma občinski upravi, če je ustanovitelj občina, najkasneje v 45 dneh po prejemu izhodišč iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena;

* osmi odstavek 58. člena ZIPRS2425 določa, da morajo posredni uporabniki občinskih proračunov, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, posredovati sprejete finančne načrte in programe dela v soglasje občinski upravi najkasneje v 45 dneh po prejemu izhodišč za načrtovanje iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.

Ugotovimo lahko, da bo potrebno pripraviti programe dela in finančne načrte za leto 2024 ter jih predložiti v soglasje pristojnemu organu v 45 dneh po prejemu izhodišč za načrtovanje.

59. člen ZIPRS2425 določa pripravo finančnih načrtov ZPIZ in ZZZS. Slednja morata pri pripravi finančnega načrta upoštevati temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega proračuna. Svoje finančne načrte morata posredovati v soglasje Vladi Republike Slovenije najkasneje v 30 dneh po objavi proračuna države v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2024 sta pomembna predvsem 58.